Ново

Прогласени победниците на „Наградата за социјално претприемништво 2019”

Наградата за социјално претприемаштво (Social Impact Award) за оваа година отиде во рацете на тимовите на EdiStraw, TreeBanks и CoSense. Настанот се организираше вчера во Фондот за иновации и технолошки развој, а најуспешните решенија добија парични награди во висина од по 2000 евра, кои ги ...
Share on Facebook
Tweet
Share On LinkedIn
Share by Email
Прочитај повеќе......

Членови на Мрежата споделија свои видувања за иднината на социјалните претпријатија

Членови на Мрежата на социјални претпријатија ги споделија своите искуства, ставови, идеи и заложби за развојот на еко системот на социјални претпријатија во земјава, на работилница „Иднината на социјалните претпријатија“ која се одржа на 17-ти и 18-ти јули во хотелот „Холидеј ин“ во Скопје....
Share on Facebook
Tweet
Share On LinkedIn
Share by Email
Прочитај повеќе......

Потпишана Декаларацијата за развој на социјалните претпријатија во земјава

На настанот на промоција на Националната Мрежа на социјални претпријатија, кој се случуваше вчера во хотел „Холидеј Ин“ во Скопје, беше потпишана Декларација со која сите засегнати страни изразија подготвеност да дадат свој придонес во еко системот за развој на социјалното претпримаштво во земјава. ...
Share on Facebook
Tweet
Share On LinkedIn
Share by Email
Прочитај повеќе......

Македонските социјални претпријатија се обединуваат во мрежа

Создавање економија базирана на реалните потреби на граѓаните, придонес кон остварување на глобалните цели за одржлив развој и креирање идентитет, потпрен на  отвореност и доверба, поврзан со заедничките вредности, принципи, практики, визија и одговорност, се дел од  целите на  Мрежата на социјални ...
Share on Facebook
Tweet
Share On LinkedIn
Share by Email
Прочитај повеќе......

На социјалните претпријатија им е потребно вмрежување!

Раз­во­јот на со­ци­јал­ни­те прет­при­ја­ти­ја во Ма­ке­до­ни­ја сѐ уште е на са­ми­те по­че­то­ци. Ник­ул­ци­те скром­но се по­ја­ву­ва­ат и во рам­ки­те на дел од јав­на­та по­ли­ти­ка. За­се­га, по­ли­тич­ко­то пре­поз­на­ва­ње на се­кто­рот е да­ле­ку од со­од­вет­но, стра­те­ги­ско и ви­зи­о­...
Share on Facebook
Tweet
Share On LinkedIn
Share by Email
Прочитај повеќе......