Биди социјално претпријатие

 
 
 
 
 

Што е социјално претпријатие?

 
Генерално, дефинирањето на социјалните претпријатија ги содржи следниве карактеристики:
 
 1. Користејќи претприемачки принципи, тие се стремат да ѝ служат на заедницата, а не на максимизирање на профитот за сопствениците
 2. Остварениот профит во најголем дел се реинвестира за постигнување на социјалните цели, т.е. за конкретна општествена промена 
 3. Нудат иновативни приоди за одржлив и рамномерен развој 
 4. Најчесто делуваат во две насоки: 
  • обезбедуваат добра и услуги за маргинализираните и за неразвиените заедници и/или 
  • вработуваат лица од ранливи групи граѓани
 5. Тие се пазарно-ориентирани бизниси, односно финансиската одржливост ја обезбедуваат преку успешно работење според пазарните механизми (а не претежно преку грантови) 
 6. Управувањето на социјалните претпријатија е демократско и партиципативно. 
  Основа... Прочитај повеќе
 
 
 
 
 
roos-oosterbroek-551418-unsplash
 
 
 
 
 
 

Мрежа на Социјални Претпријатија

 
 
 
roos-oosterbroek-551418-unsplash
 
 
 
 
Еден од водечките социјални претприемачи на глобално ниво, Мухамед Јунус, користи 7 принципи врз чија основа треба да работат социјалните претпријатија:
 
 1. Деловната цел на претпријатието е да се надмине сиромаштијата или да се осигура намалување на еден и/или повеќе глобални општествени предизвици како образованието, здравството, пристапот до технологија и заштита на животната средина, кои го намалуваат квалитетот на живеење на луѓето и општеството. Целта на бзинисот не е максимизација на профитот;
 2. Бизнисот има финасиска и економска одржливост;
 3. Инвеститорите ја враќаат само својата инвестиција. Меѓутоа, не добиваат дивиденда по враќањето на инвестицијата;
 4. По враќањето на инвестицискиот износ, профитот останува во претпријатието за негово унапредување и проширување;
 5. Претпријатието работи врз принципите на родова сензитивност и висока еколошка свесност;
 6. Постоечката работна сила добива износ на плата во согласност со трендот кој го диктира пазарот, но со подобри услови за работа;
 7. Претприемачот работи со радост.