Информирање на граѓанинот за важноста од развојот на социјалната економија и за неговата улога во неа, градење култура на соработка меѓу социјалните претпријатија, здружен настап на пазарот на социјалните претпријатија со сродна дејност и синергетсо дејствување.Ова се приоритетите кои социјалните ...