Раз­во­јот на со­ци­јал­ни­те прет­при­ја­ти­ја во Ма­ке­до­ни­ја сѐ уште е на са­ми­те по­че­то­ци. Ник­ул­ци­те скром­но се по­ја­ву­ва­ат и во рам­ки­те на дел од јав­на­та по­ли­ти­ка. За­се­га, по­ли­тич­ко­то пре­поз­на­ва­ње на се­кто­рот е да­ле­ку од со­од­вет­но, стра­те­ги­ско и ви­зи­о­...