Трендови и влијанија

Анализа на капацитетите на социјалните претпријатија во Северна Македонија

„Анализа на капацитетите на социјалните претпријатија во Северна Македонија“ е насловот на најновата публикација на Асоцијацијата за истраажување, комуникации и развој, „Паблик“, која опфаќа пресек на состојбата во која се наоѓа моментниот еко систем на социјално претприемништво кај нас.Студијата ...
Share on Facebook
Tweet
Прочитај повеќе......

Анализа на еко-системот на социјални претпријатија во земјава

Анализа на еко-системот во кој функционираат социјалните претпријатија во Македонија е објавена во склоп на студијата „Социјалните претпријатија и нивниот еко-систем во Европа“. Анализата дава преглед на комплетната сфера на социјалното претприемаштво во нашата земја. Ги опишува зачетоците и ...
Share on Facebook
Tweet
Прочитај повеќе......