Нов фонд, Инструмент финансиран од ЕаСИ (Европската програма за вработување и социјални иновации) беше лансиран со заем во вкупна вредност од 200 милиони евра. Целта е да се зајакне кредитниот капацитет за организациите кои нудат микрофинансирање, како и за заемодавателите на социјалните ...