Анализа на еко-системот во кој функционираат социјалните претпријатија во Македонија е објавена во склоп на студијата „Социјалните претпријатија и нивниот еко-систем во Европа“.
Анализата дава преглед на комплетната сфера на социјалното претприемаштво во нашата земја. Ги опишува зачетоците и двигателите на социјалните претпријатија во земјата, како и нивниот концептуален и правен развој. Документот вклучува проценка на бројот на организации и ја потенцира политичката рамка, како и некои од перспективите за иднината на социјалните прептијатија во земјава.
Публикацијата е на следниов линк