Анализа на еко-системот во кој функционираат социјалните претпријатија во Македонија е објавена во склоп на студијата „Социјалните претпријатија и нивниот еко-систем во Европа“. Анализата дава преглед на комплетната сфера на социјалното претприемаштво во нашата земја. Ги опишува зачетоците и ...